سرمایش

سرمایش چیست؟

تجهیزات و فرآیندی که در طی آن دمای یک محیط مشخص را تا دمای دلخواه خنک کرده ودر آن دما نگهداریم.

تجهیزات سرمایش در انواع مختلف و با در نظر گرفتن در دسترس بودن انرژی (برق،آب)،متراژ زیربنای تحت پوشش،کابری فضا،مستقل بودن،انتخاب می شوند.

سرویس ها

حذف همه