منبع دوجداره کوئل دار انبساط ذخیره

منبع چیست؟

در تأسیسات به محفظه ای که مایعات به هر شکل و عنوان در آن وارد، نگهداری و سپس خارج می شود "منبع" اطلاق می گردد.

منبع در اشکال، ظرفیت، کارایی و متریال گوناگونی ساخته می شود که اول سرویس با توجه به حوزه تخصصی خود در زمینه منبع دوجداره، منبع کوئل دار، منبع ذخیره و منبع انبساط ارائه خدمات می کند.

سرویس ها

حذف همه