آتش نشانی

آتش و آتش نشانی چیست؟

آتش یک پدیده طبیعی و خدادادی می باشد که از سه عامل مواد قابل اشتعال، اکسیژن و حرارت بوجود می آید. امروزه مواد قابل اشتعال غالبا در تمامی محیط های زندگی وجود دارد و عواملی چون خطای انسانی به عوامل طبیعی مانند صاعقه و گرمای زمین و... اضافه شده و با وجود اکسیژن موجود در هوا مثلت اتش به راحتی در هر مکانی شکل می گیرد و منجر به آتش سوزی می گردد.

به افرادی که در زمینه خاموش کردن یا هوایت وکنترل آتش آموزش دیده وفعالیت می کنند آتش نشان و به فرآیند سازمان مربوطه نیز آتش نشانی گفته می شود.

سرویس ها

حذف همه