طراحی و محاسبات مکانیکی و الکتریکی

طراحی و محاسبه مکانیکی و الکتریکی

امروزه علاوه بر استفاده تکنولوژی در ساختمان نقش علم محاسبات,غیرقابل کتمان است.جلوگیری از اتلاف انرژی،پائین آمدن درصد هدر رفتن مصالح،مقاومت ساختمان و سازه،استفاده از انرژی های طبیعی و رایگان خدادادی(مثل نور خورشید)،توجیه اقتصادی قیمت تمام شده بنا،زیبایی و...از پیامدهای استفاده از علم محاسبات در ساختمان است.طراحی محاسبات الکتریکی و مکانیکی ساختمان از ارکان ساخت ساختمان می باشد.در طراحی تأسیسات پارامترهایی همچون نوع سازه،نوع کاربری، ضخامت و نوع دیوارها،ضخامت و نوع سقف ها ،اقلیم محل ساختمان،شرایط اقتصادی سازه،تعداد و نوع پنجره ها تأثیر گذار است.اوّل سرویس با همکاری مهندسان مجرب و مورد تأیید سازمان نظام مهندسی امکان انجام محاسبات و تهیه نقشه های تأسیساتی و اجرا و نظارت بر اجرای دقیق آن به صورت موازی را دارد.

سرویس ها

حذف همه